Přejít k hlavnímu obsahu

 

OBCHODNÍ PODMÍKY

 

Zkoušky v klidu, IČ: 65549775, DIČ: CZ7257121960, se sídlem V Solníkách 2085, 25263 Roztoky, dále jen provozovatel.

Obchodní podmínky, čili vzájemné závazky a pravidla při poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi.

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1
Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na poskytování služeb z nabídky, prezentované na webových stránkách provozovatele Zkoušky v klidu (dále jen „web“) a upravují obchodní a právní vztahy mezi Zkoušky v klidu, IČ: 65549775, DIČ: CZ7257121960, se sídlem V Solníkách 2085, 252 63 Roztoky (dále jen provozovatel) a objednatelem. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kterou s provozovatelem uzavírají.

1.2
Objednatel vložením elektronických dat o sobě a přihlašované osobě do objednávkového systému uzavírá s provozovatelem smlouvu, potvrzuje tyto Podmínky a prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s jejich obsahem a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

1.3
Objednatel vyjadřuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami Zkoušek v klidu odesláním objednávky provozovateli prostřednictvím uživatelského rozhraní webu anebo objednávkou učiněnou na konkrétní zboží či službu s provozovatelem prostřednictvím e-mailu. Tyto Obchodní podmínky budou provozovatelem přiloženy k elektronickému potvrzení objednávky.

1.4
Smlouva je uzavřena jejím potvrzením provozovatelem. Potvrzení objednávky provozovatelem, které obsahuje dodatky, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a činí nový návrh provozovatele na uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy za takto nově stanovených podmínek dojde potvrzením podmínek zákazníkem anebo poskytnutím plnění provozovatelem zákazníkovi (za podmínek stanovených v potvrzení objednávky provozovatelem). 
 


 

2. Smluvní vztah

2.1. Výuka, lektorské služby

2.2. Organizace testů nanečisto

2.3. Nákup materiálů k domácí výuce

2.4. Cena a platební podmínky

2.5. Ochrana osobních údajů

2.6. Platnost a účinnost

 

2.1. Výuka, lektorské služby


2.1. 1.
Výuka je vedena osobně provozovatelem nebo jím pověřenými lektory.

2.1. 2.
Provozovatel odpovídá za kvalitu a odbornou způsobilost lektorů.

2.1. 3.
Výuka probíhá v místě a termínech vypsaných provozovatelem na webu. Případné změny jsou předány účastníkům kurzů mailem, nebo telefonicky.

2.1. 4.
Prezenční výuky v učebnách se mohou fyzicky účastnit pouze děti, které neprojevují příznaky nakažlivého onemocnění. Nemocné děti se mohou po předchozí domluvě účastnit online přenosu lekce za předpokladu splnění podmínek obsažených v bodě

2.1. 5.
Omluva z prezenční výuky je možná do 9:00 dne, ve kterém se výuka koná. Dítě se po řádné omluvě z prezenční výuky může přihlásit do online přenosu lekce. Je-li dítě omluveno včas, lektor pošle nejpozději před začátkem lekce materiály potřebné k výuce mailem na uvedené mailové adresy (rodič/dítě) a omluvené dítě si přizve do online učebny v obvyklý čas konání lekce. Podmínkou účasti je včasné předání Gmailu dítěte provozovateli (před začátkem kurzu). Není možné řešit omluvy dětí a zasílání materiálů k výuce online v době, kdy probíhají kurzy. Z tohoto důvodu je potřeba omlouvat děti včas, nejpozději ve výše uvedeném čase. Omluvy se vždy řeší prostřednictvím mailu zkouskyvklidu@gmail.com k rukám provozovatele. Pokud se dítě neúčastní online přenosu lekce, jsou materiály z lekce, které se nemohlo účastnit, včetně řešení, posílány mailem na předem uvedené adresy. Jiné náhrady neproběhlých lekcí jsou možné po domluvě s provozovatelem v případě volné kapacity v paralelním kurzu.

2.1. 6.
Provozovatel je oprávněn z vážných důvodů objednávku služeb zrušit, a to i po jejím uhrazení s tím, že nabídne zákazníkovi náhradu v jiném termínu, popř. za upravených podmínek, které je zákazník oprávněn odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny.

2.1. 7.
Zákazník není oprávněn změnu odmítnout, pokud se jedná výhradně o změnu termínu z důvodu nemoci či jiné omluvitelné překážky na straně provozovatele/lektora a pokud nový termín je v podobném časovém termínu, jako byl termín původní. Rozhodne-li se provozovatel jednostranně změnit podmínky plnění z důvodů uvedených v tomto článku, informuje o této skutečnosti a o obsahu změny podmínek vhodným způsobem zákazníka (e-mailem, telefonicky, zveřejněním na webu).

2.1. 8.
Provozovatel stanovuje minimální počet šest zákazníků pro poskytování služeb, přičemž pokud není takto stanovená minimální kapacita naplněna, je provozovatel oprávněn příslušný kurz oznámením zákazníkům zrušit a nabídnout náhradní službu v jiném termínu nebo vrátit uhrazenou částku.

2.1. 9.
V případě, že zákazník služby nevyčerpá, uhrazenou částku provozovatel nevrací, nedohodnou-li se strany jinak. Umožní-li provozovatel zákazníkovi zrušit již přijatou objednávku před zahájením poskytování služeb, je oprávněn účtovat přitom storno poplatek ve výši 50% celkové částky.

2.1.10.
Jakékoli výhrady či reklamace ke kvalitě poskytnuté služby musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, jinak nemohou být včas řešeny a zohledněny.

2.1.11.
Poskytované materiály k výuce jsou chráněné autorskými právy provozovatele nebo třetích osob. Zákazník je oprávněn využít je pouze pro své osobní potřeby v souvislosti s poskytnutou službou.

 

2.2. Organizace testů nanečisto

2.2.1.
Testy nanečisto probíhají prezenční formou v ZŠ Na Dlouhém lánu 555, 160 00 Praha 6, není-li uvedeno jinak.

2.2.2.
Provozovatel rozesílá 7 dní před konáním testů nanečisto organizační pokyny na mailové adresy objednatele uvedené v objednávce.

2.2.3.
Účastníci testů nanečisto se dostaví včas podle pokynů poskytovatele na místo konání a jsou povinni mít potřebné pomůcky a dbát informací obsažených v organizačních pokynech viz bod 2.2.2.

2.2.4.
Prezenční formy testů nanečisto v učebnách se mohou fyzicky účastnit pouze děti, které neprojevují příznaky nakažlivého onemocnění.

2.2.5.
Nemocné děti se mohou po předchozí domluvě účastnit online přenosu lekce za předpokladu, že budou omluveny nejpozději 24 hodin před konáním akce mailem na adresu provozovatele zkouskyvklidu@gmail.com a uvedou Gmail, na který jim bude zaslána pozvánka do Google Meet.
Materiály (testy, záznamové archy, pokyny k vypracování testů a řešení testů) provozovatel neposílá mailem, ale přenechává je po domluvě s objednatelem na vrátnici ZŠ Na Dlouhém lánu k vyzvednutí objednatelem, případně zasílá po uhrazení poštovného 100,- Kč poštou na objednatelem uvedenou adresu.
Přeje-li si objednatel opravit testy učiteli, zasílá oskenované vyplněné a podepsané záznamové archy provozovateli mailem na adresu zkouskyvklidu@gmail.com k opravě. Budou-li materiály zaslány v čitelné formě do 3 pracovních dnů od termínu konání testů nanečisto, budou výsledky dítěte zahrnuty v celkovém percentilovém hodnocení výsledků účastníků daného kola testů nanečisto. V opačném případě obdrží objednatel pouze opravené záznamové archy a hodnocení práce opravujícími učiteli.

2.2.6.
Výsledky (opravené záznamové archy, hodnocení učitelů, doporučení k dalšímu studiu a percentil umístění v daném kole testů nanečisto) jsou všem účastníkům daného kola testů nanečisto zasílány mailem na předem uvedené mailové adresy v objednávce do 10 pracovních dní od termínu konání akce.

2.2.7.
Doprovod dětí se v době konání testů nanečisto nemůže zdržovat v budově školy.

2.2.8.
Testy nanečisto je možné zakoupit i k vypracování doma. Tuto variantu si může objednatel vybrat v objednávkovém formuláři na webu. K ceně za materiály se připočítává 100,- Kč poštovné a balné a jsou provozovatelem zaslány společností Zásilkovna, případně po domluvě k vyzvednutí v ZŠ Na Dlouhém lánu. Materiály jsou opatřeny správným řešením s postupy řešení. Přeje-li si objednatel opravit testy učiteli, zasílá Objednatel oskenované vyplněné a podepsané záznamové archy provozovateli mailem na adresu zkouskyvklidu@gmail.com k opravě. Opravené záznamové archy jsou mailem zaslány zpět objednateli do 7 pracovních dní od jejich doručení provozovateli.

 

2.3. Nákup materiálů k domácí výuce:

2.3.1.
Vybrané učební materiály si můžete objednat na našem webu nebo zakoupit při našich lekcích. Objednávky vyřizujeme obratem, nejpozději do jednoho týdne od přijetí objednávky vyjma školních prázdnin a státem uznaných svátků, kdy mohou být termíny delší. Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti Zásilkovna nebo předáváme osobně v učebnách před/po konání našich lekcí (v ZŠ Na Dlouhém lánu 555, 166 00 Praha 6).

2.3.2.
Za poštovné a balné účtujeme 100,- Kč. Při nákupu nad 1 500 Kč je objednávka vyřízena bez účtování poštovného a balného. Pokyny pro platbu zasíláme mailem po obdržení objednávky.

2.3.3.
Na požádání vystavíme a zašleme fakturu v elektronické podobě.

2.3.4.
Případné reklamace s vámi rádi probereme. Reklamovat můžete zaslané materiály a výukové materiály prostřednictvím mailu nebo osobně v době našich lekcí.

 

2.4. Cena a platební podmínky

Provozovatel uvádí ceny na webu www.zkouskyvklidu.cz v ceníku. Není-li mezi provozovatelem a zákazníkem sjednáno jinak, je zákazník povinen uhradit cenu za služby dle pokynů provozovatele k úhradě (doba splatnosti). Nebude-li sjednaná částka zákazníkem uhrazena včas, je provozovatel oprávněn plnění služby odložit anebo od smlouvy odstoupit.

Na požádání provozovatel vystaví a zašle fakturu v elektronické podobě.

 

2.5. Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků v minimálním rozsahu, nutném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání dodržuje bezpečnostní pravidla stanovená zákonem. Všechny osobní údaje, které zákazník při spolupráci s provozovatelem uvede, jsou důvěrné a je tak s nimi zacházeno.

Při poskytování a v souvislosti s poskytováním služeb provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníka jako jejich správce.

Provozovatel osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu Identifikace těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá na to, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů zákazníka, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s osobními údaji nebo k jejich jinému zneužití.

Zákazník vyjadřuje souhlas s předáním osobních údajů (jméno, e-mail) lektorům, kteří vedou výuku.

Provozovatel uchovává osobní údaje zákazníka po dobu trvání zákaznického nebo jiného smluvního vztahu, tj.

  • po dobu trvání kurzu, který Vaše dítě navštěvuje, tedy obvykle po dobu jednoho školního roku, a/nebo
  • po dobu realizace testů nanečisto, na které jste své dítě přihlásili, a/nebo
  • po dobu realizace přepravy objednané zásilky, případně po dobu trvání reklamačních lhůt, promlčecích lhůt a případně archivačních lhůt stanovených právními předpisy

Zákazník může své dotazy a práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@zkouskyvklidu.cz.

 

2.6. Platnost a účinnost

2.6.1.
Tyto Obchodní podmínky se vydávají na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývají dnem jejich vydání.

2.6.2.
Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek, s tím, že aplikováno je vždy znění Obchodních podmínek účinné ke dni potvrzení konkrétní objednávky.

2.6.3.
Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí právem České republiky. K rozhodování případných sporů mezi provozovatelem a zákazníkem bude vždy příslušný soud České republiky, určený podle sídla provozovatele.

 

V Praze dne 1.1.2022
Mgr. Iveta Pařízková