Přejít k hlavnímu obsahu

 

Informace vycházejí z pokynů MŠMT pro školní rok 2022/23

 

 • JPZ je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.
 • Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání maximálně na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. 
 • JPZ může uchazeč absolvovat ve dvou termínech, pokud podá přihlášku o studium na dvou školách (podá-li např.  jednu přihlášku na maturitní obor a druhou na obor  nematuritní, může konat JPZ pouze jednou).
 • Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Může tedy v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (JPZ má ale možnost konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je JPZ nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od společnosti Cermat výsledky této zkoušky, a to vždy z lépe zvládnutých testů (z těch, ve kterých získal více bodů).
 • JPZ je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).
 • MŠMT stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 v následujících termínech:
Typ školy 1.řádný termín 2.řádný termín 1.náhradní termín 2.náhradní termín
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 17.4.2023 18.4.2023 10.5.2023 11.5.2023
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 13.4.2023 14.4.2023 10.5.2023 11.5.2023
 • V 1. řádném termínu koná uchazeč JPZ na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.
 • Nemůže-li se uchazeč dostavit ke konání testů v řádném termínu (např. z důvodu nemoci apod.), může se písemně omluvit řediteli školy a konat JPZ v uvedených náhradních náhradních termínech.
 • Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Obsah a podoba testů JPZ

 

JPZ  se skládá ze dvou písemných testů: 

 • Matematika test z M má časovou dotaci 70 minut.
 • Český jazyk a literatura test z ČJ má časovou dotaci 60 minut.

Testy jsou  vypracovány na základě  RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z každého předmětu je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí a podle počtu uchazečů.

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje jen lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, mají nárok na prodloužení časového limitu pro konání testů. Podmínkou je včasné odevzdání (společně s přihláškou) doporučení školského poradenského zařízení. 

Co si nezapomenout vzít s sebou na JPZ :

 • Modře či černě píšící propisovací tužku (nelze používat gumovací pero), obyčejnou tužku a rýsovací potřeby.

 

U zkoušky není povoleno používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku, matematicko-fyzikální tabulky ani jiné pomůcky.